Huishoudelijk regelement

Artikel 1
De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het ter plaatse geldende baanreglement en aan de
schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van het bestuur en/of namens het bestuur optredende personen.
Het is verplicht om op de baan gepaste tenniskleding te dragen.

Artikel 2
Leden zijn verplicht de contributie via automatische incasso voor 31 januari en 31 juli van het betreffende
jaar te voldoen, afhankelijk van de afgegeven machtiging.
Het bestuur zal aan de leden die op bovengenoemde datum niet aan de verplichting tot betaling hebben
voldaan, éénmaal een herinnering tot betaling sturen. Indien een lid dan binnen de gestelde termijn nog niet
aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, is het lid vanaf die datum niet meer bevoegd de aan het
lidmaatschap verbonden rechten uit te oefenen totdat hij geheel aan zijn financiële verplichtingen heeft
voldaan.
Gedurende deze periode blijft het desbetreffende lid verplicht te voldoen aan alle verplichtingen die uit het
lidmaatschap voortvloeien.
Indien een lid niet tijdig voldoet aan zijn financiële verplichtingen tegenover de vereniging, is het
desbetreffende lid vanaf de vervaldatum over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente en de met de
incasso verbonden kosten verschuldigd.

Artikel 3
De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten (geen vergadering van het bestuur, kascommissie- en
Technische Commissie zijnde), wedstrijden en andere evenementen van de vereniging aanwezig
te zijn.

Artikel 3 A
Alle leden die een leeftijd hebben bereikt van 18 jaar of ouder zijn verplicht om maximaal 2 keer per jaar
een bardienst of poetsdienst te doen (besloten tijdens de ledenvergadering op 27 juni 2007).
Bij het niet nakomen van die verplichting zal het bestuur die persoon beboeten met een bedrag van €50.
Deze regeling is ongedaan te maken door €50 Euro te storten op het bankrekeningnr. van de
tennisvereniging.
Vergaderingen

Artikel 4
De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie
bestuursleden dit wensen. De voorzitter heeft in deze vergadering de leiding en is bevoegd de spreektijd
van alle leden bij ieder agendapunt te limiteren, alsmede de vergadering te schorsen of te verdagen.
Artikel 5
Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door middel van verzending van een schriftelijke
convocatie aan ieder bestuurslid, tenminste veertien dagen vóór de datum van de vergadering. Tot het
bijeenroepen van een bestuursvergadering is de voorzitter bevoegd. Hij is daartoe verplicht op verzoek van
tenminste drie bestuursleden. Indien aan dit verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven en
de bestuursvergadering niet binnen achtentwintig dagen na indiening van het verzoek wordt gehouden, zijn
de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.

Artikel 6
Kandidaatstelling voor een door de algemene vergadering te verkiezen functionaris geschiedt door het
bestuur en/of door vijf seniorleden, ereleden of leden van verdienste. Kandidaatstelling door het bestuur
geschiedt, nadat het bestuur zich heeft vergewist, dat de te stellen kandidaten een eventuele benoeming
zullen aanvaarden.
Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe
strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk
zeven dagen voor de algemene vergadering.

Artikel 7
De agenda van de algemene vergadering bevat, behalve de uit de Statuten of de voorgaande artikelen van
dit reglement voortvloeiende punten, ieder voorstel, dat tenminste zeven dagen vóór verzending der
convocaties door tenminste vijf leden schriftelijk bij de secretaris is ingediend, alsmede al hetgeen de tot
bijeenroeping van de vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.

Artikel 8
Alle op de agenda van een vergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan de orde
gesteld en behandeld. Bij ieder punt wordt tevens behandeld ieder mondeling door een lid staande de
vergadering gedaan voorstel, dat rechtstreeks met het aan de orde zijnde agendapunt samenhangt, mits in
geval van een algemene vergadering ondersteund door tenminste vier andere leden.
Commissies

Artikel 9
De algemene vergadering kan één of meer commissies benoemen, met algemene of bijzondere
opdrachten, die zich niet mogen uitstrekken buiten de grenzen van de bevoegdheden van de benoemde
commissie.
Deze commissie en de door het bestuur ingestelde commissies blijven te allen tijde verantwoordelijk
tegenover de instantie die hen heeft benoemd.
Bij of na de benoeming kunnen tevens de bevoegdheden en verplichtingen van iedere commissie worden
geregeld of gewijzigd.
De commissies – met uitzondering van de commissie als bedoeld in artikel 11, lid 4 van de Statuten –
kunnen te allen tijde door het bestuur worden ontbonden. Ook kunnen één of meer leden daarvan als
zodanig door het bestuur worden ontslagen en al dan niet door anderen worden vervangen.

Artikel 10
De commissie, als bedoeld in artikel 11, lid 4 van de Statuten, bestaande uit twee leden, wordt bij haar
benoeming telkens geldend voor één jaar, aangevuld met een plaatsvervangend lid, dat bij ontstentenis van
een van de commissieleden diens plaats zal innemen. Dit plaatsvervangend lid zal in het volgende
verenigingsjaar, bij voorkeur, door de algemene vergadering worden benoemd tot lid van de commissie in
de plaats van dat lid van de commissie, dat het langst in de commissie zitting heeft gehad.

Artikel 11
Door de algemene vergadering wordt, voor de duur van één jaar een technische commissie gekozen
(hierna aangeduid als T.C.), bestaande uit een oneven aantal leden. Bestuursleden kunnen ook zitting
hebben in de T.C.

Artikel 12
De werkzaamheden van de T.C. zullen bestaan uit:
a. het beoordelen van nieuwe leden op hun speelsterkte;
b. het bezorgen en verzorgen van het materiaal op en van de banen;
c. het verzorgen van de aanwijzingen en het in praktijk brengen van de jaarlijkse door de T.C. op te maken
speelsterkte;
d. het regelen en verzorgen van de competitie, toernooien en wedstrijden;
e. het toelaten van introducé(e)s.
Besluitvorming

Artikel 13
Verlangt omtrent een aan de orde gesteld voorstel geen der stemgerechtigde leden stemming, dan wordt
gerekend dat het voorstel is aangenomen. In het tegenovergestelde geval wordt tot stemming overgegaan.
Indien meerdere personen voor een functie kandidaat gesteld zijn, wordt tot stemming overgegaan.

Artikel 14
Stemming over personen geschiedt door middel van gesloten briefjes. Ter bepaling van het resultaat van
de stemming blijven ongeldige en blanco stemmen buiten beschouwing. Een stem is ongeldig, indien op het
stembriefje iets anders is aangegeven dan noodzakelijk is voor het uitbrengen van de stem. Indien een
ingediend voorstel niet de vereiste meerderheid heeft verworven, is het niet aangenomen.

Artikel 15
In geval van verkiezing wordt over iedere benoeming apart gestemd.
Door de algemene vergadering kan slechts worden gekozen een persoon, die is kandidaat gesteld op de
wijze als bij de Statuten en Huishoudelijk Reglement is geregeld. Dit geldt niet ten aanzien van de
benoeming van ereleden.
Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen, tenzij bij Statuten of Huishoudelijk Reglement
anders is bepaald. Bij staking van de stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd.

Bestuur

Artikel 16
De op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder benoemde is verplicht, het bestuurslidmaatschap te
aanvaarden. Hij kan echter te allen tijde als zodanig aftreden.
Hij is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren van het woord en het
daarin uitbrengen van zijn stem; ieder bestuurslid heeft één stem.
Het stemrecht mag niet door middel van gemachtigde worden uitgeoefend. leder jaar treden twee
bestuursleden af volgens een op te maken rooster, waarbij de volgorde zoveel mogelijk wordt bepaald naar
die van toetreding als zodanig. Ook treden jaarlijks af de in artikel 9, lid 10 van de Statuten genoemde
adviseurs. De aftredende functionarissen zijn terstond herkiesbaar. De verkiezingen van bestuursleden ter
vervanging van de aftredende geschieden in de eerste algemene vergadering, waarin daartoe de
mogelijkheid bestaat. Het bestuurslid, gekozen ter invulling van een tussentijds ontstane vacature, treedt af
op het tijdstip waarop het lid dat hij vervangt, volgens het rooster had moeten aftreden.

Artikel 17
In de eerste vergadering van het bestuur na de algemene vergadering wordt een vice-voorzitter gekozen.
Deze neemt bij ontstentenis van de voorzitter, diens werkzaamheden waar. Bij ontstentenis van de vicevoorzitter of van een ander bestuurslid worden diens werkzaamheden waargenomen door één of meer door
het bestuur uit zijn midden gekozen leden.
Blijvende ontstentenis van één of meer bestuursleden is niet van invloed op de bevoegdheden van het
bestuur.
In geval van blijvende ontstentenis van alle bestuursleden fungeren de aanwezige, laatstelijk reglementair
afgetreden bestuursleden als tijdelijk bestuur.

Artikel 18
Schade aan de vereniging of één van haar bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan
door het bestuur geheel of ten dele op dat lid worden verhaald.
Verplichtingen van het bestuur

Artikel 19
Het bestuur is verplicht, op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden van:
a. namen en adressen van de in artikel 4 van de Statuten bedoelde personen;
b. presentielijsten en notulen van alle algemene vergaderingen en vergaderingen
van het bestuur;
c. de bezittingen en schulden van de vereniging.
Kleine voorwerpen van geringe waarde, waarvan het gebruik korter dan een jaar
pleegt te duren, behoeven daarin niet te worden opgenomen.
Van de onder a. bedoelde administratie moet aan ieder !id, die daarom verzoekt, binnen één week inzage
worden verstrekt omtrent zijn eigen gegevens.
Aanmeldingsformulier en afmeldingsformulier

Artikel 20
Op het aan- en afmeldingsformulier, als bedoeld in artikel 5, lid 1 van de Statuten, dient te worden vermeld:
naam, voornamen, woonplaats, adres, geboortejaar, datum en e-mailadres.
De bij de aanmelding tot het lidmaatschap verstrekte persoonsgegevens worden door de vereniging
opgenomen in het ledenbestand van de vereniging in verband met alle reguliere verenigingsaktiviteiten.
Bij afmelding dit via het afmeldingsformulier kenbaar te maken voor 1 december van het lopende jaar.
De leden zijn verplicht adresveranderingen ten spoedigste aan de secretaris op te geven.
De vereniging kan de adresgegevens binnen verenigingsverband openbaar maken in verband met alle
reguliere verenigingsaktiviteiten en tevens verstrekken aan de KNLTB in verband met de aanmelding als
lid.
Slotbepalingen

Artikel 21
Alle leden ontvangen desgewenst van de secretaris één exemplaar van de Statuten en van dit reglement,
zulks tegen een door het bestuur vast te stellen vergoeding.

Artikel 22
Aldus vastgesteld door de algemene vergadering op 27 juni 2007.